Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro online objednávání zboží na internetové adrese one2onediet.cz/jidlo-a-produkty provozované společností CWP výživové poradenství s.r.o. se sídlem Průmyslová 479, 252 61 Jeneč, IČ: 24231371.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Pro účely těchto obchodních podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:

1.1.1 “Internetové stránky” - internetová aplikace dostupná na internetové adrese one2onediet.cz/jidlo-a-produkty, která umožňuje online objednání Zboží Kupujícím;

1.1.2 “Košík” - funkcionalita Internetových stránek automaticky generovaná v reakci na akce Kupujícího v uživatelském prostředí, která zobrazuje druh a množství Zboží vybrané Kupujícím;

1.1.3 “Kupující” - spotřebitel (nepodnikatel - fyzická osoba) zamýšlející s Prodávajícím uzavřít Smlouvu, který dokončil proces Registrace a hodlá objednat Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti či mimo rámec výkonu svého povolání;

1.1.4 “Občanský zákoník” - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

1.1.5. “Objednávka” - formulář zobrazený Kupujícímu po vložení Zboží do Košíku, který je blíže popsán v čl. 3.1 Podmínek;

1.1.6 “Podmínky” - tyto obchodní podmínky Prodávajícího, kterými si řídí užívání Internetových stránek a prodej Zboží Kupujícímu;

1.1.7 “Prodávající” - CWP výživové poradenství s.r.o., se sídlem Průmyslová 479, 252 61 Jeneč, IČ: 24231371, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 200621;

1.1.8 “Registrace” - proces potřebný pro možnost objednávání Zboží skrze Internetové stránky, který je možné realizovat prostřednictvím vyplnění registračního formuláře dostupného před vstupem na Internetové stránky nebo registrací u odborného poradce spolupracujícího s Prodávajícím v rámci konceptu The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan;

1.1.9 “Reklamace” - uplatnění nároku z vad Zboží Kupujícím dle čl. 8.4 Podmínek

1.1.10 “Smlouva” - kupní smlouva ve smyslu § 2079 a násl. Občanského zákoníku, která bude uzavřena mezi Prodávajícím a Kupujícím na základě objednání Zboží;

1.1.11 “Spotřebitelský zákon” - zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění; a

1.1.12 “Zboží” - zboží (movité věci) zobrazené prostřednictvím Internetových stránek spolu s popisem jeho vlastností, které Prodávající nabízí k prodeji (uzavření Smlouvy) Kupujícímu.

2. Úvodní ustanovení a informace pro spotřebitele

2.1 Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Zboží je možné dodat pouze v rámci České republiky.

2.2 Internetové stránky nejsou určeny pro právnické osoby či osoby, jež jednají při objednávání Zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci výkonu svého samostatného povolání. Takové Objednávky Zboží nebudou Prodávajícím akceptovány.

2.3 Kupující a Prodávající spolu mohou uzavřít dohodu, jejíž obsah se může lišit od Podmínek nebo Smlouvy.

2.4 Podmínky mohou být předmětem změn ze strany Prodávajícího. Případné změny Podmínek nebudou mít vliv na právní poměry mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniklé za platnosti předchozího znění Podmínek.

2.5 Ceny Zboží jsou uvádění včetně DPH s veškerými zákonnými poplatky a zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Internetových stránkách.

2.6 Náklady na dodání Zboží se liší podle metody dopravy a způsobu úhrady zvolených Kupujícím postupem dle čl. 3.1 Podmínek. Součástí dohodnuté ceny za Zboží a nákladů na jeho dodání nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Kupující vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti s úhradou dohodnuté ceny za Zboží, kdy tyto náklady hradí výhradně Kupující.

2.7 S ohledem na unikátní vlastnosti Zboží a zajištění správného nakládání je pro možnost uzavření Smlouvy nutné nejprve dokončit proces Registrace, na jehož základě bude následně Kupující kontaktován obchodním partnerem Prodávajícího, který Kupujícímu nabídne bezplatnou konzultaci.

2.8 Prodávající využívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností Kupujících v souladu s čl. 11.3 Podmínek.

2.9 Při vyplňování registračního formuláře v rámci Registrace je daná osoba za účelem splnění definice Kupujícího (pouze osoby s dokončenou Registrací) povinna uvádět pravdivé údaje. V registračním formuláři je uveden i odkaz na Pravidla ochrany osobních údajů: https://www.one2onediet.cz/ochrana-osobnich-udaju. Při budoucích objednávkách Zboží po dokončení Registrace Kupující může k přístupu na Internetové stránky využívat odkazu https://mujplan.cwp.cz. Jinak nelze vyloučit duplicitní Registrace (objednávka Zboží však bude splněna dle údajů uvedených Kupujících v jeho poslední Registraci).

3. Uzavření Smlouvy

3.1 Pokud se Kupující rozhodne Zboží objednat, vloží ho do Košíku prostřednictvím tlačítka “DO KOŠÍKU” nebo grafické ikony zobrazující košík. Následně se Kupujícímu zobrazí formulář Objednávky obsahující zejména následující informace:

3.1.1 identifikační údaje Kupujícího;

3.1.2 objednané Zboží;

3.1.3 způsob úhrady Kupní ceny; a 

3.1.4 způsob dodání objednávaného Zboží spolu s informací o nákladech spojených s takovým dodáním.

3.2 V rámci formuláře Objednávky Kupující zvolí jim vybraný způsob úhrady ceny Zboží a způsob dopravy Zboží. Před odesláním Objednávky stiskem tlačítka “ODESLAT OBJEDNÁVKU” má Kupující možnost zkontrolovat a měnit její obsah či vyplněné údaje.

3.3 Kupující je povinen vyplnit veškeré údaje a informace v Objednávce úplně a pravdivě. Údaje uvedené v Objednávce Kupujícím jsou Prodávajícím považovány za správné.

3.4 Po uzavření Smlouvy zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou ve formuláři Objednávky potvrzení o přijetí Objednávky.

3.5 Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru Zboží (jeho množství, ceně nebo předpokládaných nákladech na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (např. prostřednictvím telefonu nebo e-mailu).

3.6 Smlouva je uzavřena na Zboží vložené Kupujícím do Košíku v množství objednaném postupem uvedený v čl. 3.1 Podmínek a stiskem tlačítka “ODESLAT OBJEDNÁVKU”, kdy přesným momentem uzavření Smlouvy je doručení potvrzení o přijetí Objednávky na email Kupujícího v souladu s čl. 3.4 Podmínek.

3.7 Kupující při uzavírání Smlouvy souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (např. náklady na internetové připojení nebo náklady na úhradu kupní ceny Zboží) bude nést sám Kupující.

3.8 Zobrazení Zboží na Internetových stránkách má pouze informativní charakter a Prodávající není povinen uzavřít ohledně tohoto zboží Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se tak pro účely Podmínek nepoužije.

3.9 Pro odstoupení od Smlouvy platí čl. 5 Podmínek.

3.10 Uzavřením Smlouvy na sebe Kupující přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

4. Platební podmínky a dodání Zboží

4.1 Cenu Zboží uhradí Kupující způsobem zvoleným dle čl. 3.2 Podmínek.

4.2 Na základě uzavření smlouvy dle čl. 3.6 Podmínek je Kupující povinen uhradit cenu Zboží v jím objednaném množství a uhradit Prodávajícímu také náklady spojené se zabalením a dodáním Zboží způsobem zvoleným Kupujícím, a to ve výši zobrazené ve formuláři Objednávky. Přesný způsob zabalení Zboží určuje Prodávající, kdy aplikace ustanovení § 2097 Občanského zákoníku se tak vylučuje. Způsob dodání Zboží volí Kupující postupem uvedeným v čl. 3.2 Podmínek. 

4.3 Pokud budou se způsobem platby zvolené Kupujícím v rámci formuláře Objednávky spojené dodatečné náklady, které budou ve formuláři zobrazeny, hradí tyto Kupující. V případě platby bankovním převodem je Kupující povinen uvést variabilní symbol dle instrukcí Prodávajícího.

4.4 Prodávající je oprávněn poskytnout Kupujícímu slevu na cenu Zboží. Případné slevy z ceny Zboží nelze vzájemně kombinovat.

4.5 Zboží bude dodáno v přiměřené lhůtě. Dodací lhůty Zboží uvedené v rozhraní Internetových stránek nebo ve formuláři Objednávky jsou pouze orientační.

4.6 Faktura za Zboží bude Prodávajícím zaslána Kupujícímu v elektronické podobě na jeho e-mail uvedený v rámci formuláře Objednávky popsaném v čl. 3.1 Podmínek. Faktura bude obsahovat povinné údaje a účtenku podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v platném znění, a Kupující ji obdrží formou odkazu ke stažení či jako přílohu e-mailu. Kupující s tímto souhlasí.

4.7 Pokud Prodávající společně se Zbožím poskytne Kupujícímu dárek, je příslušná darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k zániku Smlouvy, pozbývá předmětná darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4.8 Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Smlouvy, přechází na Kupujícího momentem převzetí Zboží Kupujícím.

4.9 Prodávající si vyhrazuje své vlastnické právo ke Zboží až do momentu jeho úplného zaplacení Kupujícím.

5. Odstoupení od Smlouvy

5.1 S výjimkou případů uvedených v čl. 5.2 Podmínek má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit zasláním odstoupení na adresu sídla Prodávajícího na vlastní náklady Kupujícího, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží. V případě dodání většího množství Zboží nebo několika různých položek v rámci Objednávky, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Lhůta v předchozí větě je dodržena, pokud je odstoupení od Smlouvy odesláno v poslední den uvedené lhůty.

5.2 V souladu s ustanovením § 1837 Občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od Smlouvy v případě dodání:

5.2.1 Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu;

5.2.2 Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

5.2.3 Zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

5.2.4 zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačových programů, pokud byl porušen jejich původní obal; a

5.2.5 novin, periodik nebo časopisů.

5.3 V případě existence práva Kupujícího od Smlouvy odstoupit dle čl. 5.1 Podmínek, má shodné právo i Prodávající. Toto právo Prodávajícího trvá až do doby převzetí Zboží Kupujícím. V případě odstoupení Prodávajícího od Smlouvy dle článku 5. Podmínek je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu kupní cenu Zboží bezhotovostně na bankovní účet Kupujícího. V případě souhlasu Kupujícího může Prodávající vrátit peněžní prostředky i jiným způsobem. Podmínkou vrácení peněžních prostředků je prokázání o odeslání Zboží (ohledně něhož bylo odstoupeno od Smlouvy) Kupujícím.

5.4 V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 5.1 Podmínek se Smlouva od počátku ruší a Kupující je povinen Prodávajícímu do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od Smlouvy Zboží vrátit jeho zasláním na adresu Prodávajícího, jeho předáním v sídle Prodávajícího nebo na adrese poradny odborného poradce Prodávajícího, u které je Kupující registrován, nebo kterou vybral při Registraci. Náklady spojené s vrácením Zboží v případě odstoupení Kupujícího od Smlouvy nese Kupující, a to i v tom případě, kdy Zboží pro jeho povahu není možné vrátit prostřednictvím standardní poštovní služby.

5.5 V případě, že Kupující od Smlouvy odstoupí v souladu s čl. 5.1 Podmínek a vrátí dané Zboží poškozené, opotřebované, nebo Zboží bude zbaveno originálního označení (cedulky, nálepky, popisky apod.), je Kupující povinen Prodávajícímu nahradit náklady spojené s uvedením Zboží do původního stavu. Kupující dále odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání či manipulace se Zbožím ze strany Kupujícího, které bylo v rozporu s povahou a vlastnostmi daného Zboží. Nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny Zboží.

5.6 Na adrese https://intranet.cwp.cz/data/138/59_u6a4f_vzor-odstoupeni-v1.docx je k dispozici ke stažení vzorový formulář, který může být použit Kupujícím k odstoupení od Smlouvy dle čl. 5.1 Podmínek. Odstoupení od Smlouvy musí Kupující doručit na adresu sídla Prodávajícího nebo na e-mail: objednavky@cwp.cz.

6.  Záruka spokojenosti

6.1. Kupující je oprávněn vrátit Zboží prodávajícímu, a to do 30 dnů od jeho převzetí, za předpokladu, že Zboží je nepoškozené v originálním obalu, a jde-li o Zboží určené ke spotřebě, je spotřebované nejvýše z jedné poloviny. Způsobem podle předchozí věty je Kupující oprávněn vrátit nejvýše jedno balení od daného druhu Zboží v průběhu jednoho roku.

6.2. Zboží musí být ve lhůtě podle čl. 6.1 Podmínek Prodávajícímu doručeno, a to na místo, ze kterého bylo zboží odesláno (provozovna, sklad); není-li takové místo zřejmé z průvodní dokumentace k zásilce, vrátí Kupující Zboží na adresu Prodávajícího.

6.3. Kupující je povinen označit vrácené Zboží v průvodní zprávě slovy „vratka z důvodu záruky spokojenosti“ nebo slovy stejného významu a uvede i číslo svého bankovního účtu za účelem vrácení kupní ceny Zboží; v opačném případě nejde o vrácení Zboží podle tohoto čl. 6. a bude postupováno jako by Kupující uplatnil Reklamaci dle čl. 8. Podmínek.

6.4. Řádným vrácením Zboží podle čl. 6.1 až 6.3 Podmínek se Smlouva ruší. Prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu Zboží, a to na bankovní účet Kupujícího uvedeného v průvodní zprávě dle čl. 6.3 Podmínek.

7. Užívání Internetových stránek

7.1 Prodávající má právo Internetové stránky a jejich rozhraní libovolně upravovat a měnit. Prodávající má dále právo omezit, odstranit nebo přerušit jakoukoli funkcionalitu Internetových stránek na nezbytně dlouhou dobu z důvodů údržby, technických úprav nebo jiného důvodu.

7.2 Při užívání Internetových stránek je Kupující povinen dodržovat platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství. V případě jejich porušení je Kupující povinen nahradit případnou újmu v plném rozsahu.

7.3 V případě, že ceny Zboží uvedené na Internetových stránkách budou například vlivem technické chyby v očividném nepoměru k obvyklé ceně za obdobné Zboží na trhu, nemá Prodávající povinnost za takovou kupní cenu Zboží dodat. V takovém případě kontaktuje Prodávající Kupujícího a sdělí mu skutečnou cenu daného Zboží a Kupující se bude moci rozhodnout, zda Zboží za skutečnou cenu přijme. V opačném případě bude Smlouva od počátku zrušena.

7.4 Fotografie Zboží v rámci rozhraní Internetových stránek mohou být ilustrativní nebo zkreslené v důsledku použitého technického vybavení. V případě jakýchkoli nejasností ohledně Zboží a jeho podoby je Kupující povinen kontaktovat Prodávajícího.

8. Reklamační řád

8.1 Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy - zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Práva Kupujícího z vadného plnění se dále řídí i Spotřebitelským zákonem.

8.2 Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží nebude mít při převzetí vady.

8.3 Zboží je považováno za dodané bez vad, pokud:

8.3.1 má vlastnosti ujednané mezi Prodávajícím a Kupujícím a pokud taková dohoda nebyla uzavřena, má Zboží vlastnosti popsané Prodávajícím v rámci prezentace Zboží na Internetových stránkách nebo očekávané s ohledem na povahu a druh Zboží;

8.3.2 hodí se k obvyklému účelu s ohledem na povahu a druh Zboží;

8.3.3 je v odpovídajícím množství a míře;

8.3.4 je v odpovídající jakosti a provedení; a

8.3.5 vyhovuje požadavkům příslušných právních předpisů.

8.4 V případě, že Zboží bude vykazovat při převzetí Kupujícím vady, má Kupující níže uvedená práva:

8.4.1 Kupující má právo žádat odstranění vady nebo dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se ale vada týká jen části Zboží, je Kupující oprávněn požadovat pouze výměnu této části; pokud to není možné, má Kupující právo odstoupit od Smlouvy.

8.4.2 V případě výskytu odstranitelné vady Zboží, kdy Kupující nemůže toto Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě Zboží nebo pro větší počet vad, má Kupující rovněž právo na dodání nového Zboží nebo výměnu vadné části Zboží. V tomto případě se může Kupující také rozhodnout využít své právo k odstoupení od Smlouvy.

8.4.3 Pokud Kupující nevyužije svého práva dle čl. 8.4.1 nebo čl. 8.4.2 Podmínek, je oprávněn požadovat od Prodávajícího přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží. Právo na přiměřenou slevu má Kupující i v případě, že mu Prodávající není schopen dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, případně Prodávající nebude schopen vyřídit předmětný nárok Kupujícího v přiměřené době, nebo ho bude možné vyřídit pouze za cenu značných obtíží pro Kupujícího.

8.5 Ustanovení čl. 8.2 až 8.4 Podmínek se nepoužijí u:

8.5.1 Zboží prodávaného za sníženou cenu pro výskyt vady; 

8.5.2 vady způsobené Kupujícím, nebo vady o které Kupující věděl před uzavřením Smlouvy; 

8.5.3 opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním; 

8.5.4 použitého Zboží, pokud reklamovaná vada Zboží odpovídá míře jeho používání nebo opotřebení existujícího již při převzetí Zboží Kupujícím; a 

8.5.5 Zboží, u něhož to vyplývá z jeho povahy.

8.6 Prodávající na Zboží poskytuje záruku pouze v případě, že záruční doba bude na Internetových stránkách u daného Zboží uvedena, kdy záruka se poskytuje po uvedenou dobu. Kupující má v takovém případě právo uplatnit vadu v této záruční době. Kupující je oprávněn po Prodávajícím požadovat poskytnutí záručního listu nebo doklad o zakoupení, pokud to umožňuje povaha daného Zboží.

8.7 Práva z vadného plnění dle Podmínek Kupující uplatňuje u Prodávajícího na adrese jeho sídla. Pokud bude u daného Zboží pro potřeby záručních oprav určen jiný podnikatel odlišný od Prodávajícího, může Kupující právo na záruční opravu uplatnit u tohoto podnikatele.

8.8 Reklamace Zboží bude Prodávajícím vyřízena nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne jejího uplatnění za předpokladu, že Prodávající obdržel veškeré podklady potřebné k jejímu vyřízení, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Nedodržení uvedené lhůty představuje podstatné porušení Smlouvy. Pokud Kupující Prodávajícímu nepředloží veškeré potřebné podklady a informace k vyřízení Reklamace, lhůta uvedená v tomto článku se po tuto dobu staví.

8.9 Po vyřízení Reklamace bude Kupující Prodávajícím informován a vyzván k převzetí Zboží.

8.10 V případě neodborné manipulace se Zbožím v rozporu s dokumentací (návodem) ztrácí Kupující veškeré nároky z vad (zejména nároky dle čl. 8.2 až 8.4 Podmínek).

9. Vedlejší ustanovení

9.1 Kupující bere na vědomí, že softwarové programy tvořící Internetové stránky jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že se nebude účastnit jakékoli aktivity, která by dovolila jemu nebo třetí straně protiprávně užít nebo zasáhnout do práva Prodávajícího řádně užívat dané počítačové programy.

9.2 Kupující dále bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za provoz datové sítě Kupujícího, veřejné datové sítě, provoz hardwaru Kupujícího, stavu jeho softwaru a možnou škodu na technickém vybavení Kupujícího způsobeném třetí stranou.

9.3 Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

9.4 Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění, kdy kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu dozor nad dodržováním Spotřebitelského zákona.

9.5 Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

9.6 Informace o elektronické evidenci tržeb a s tím spojené povinnosti Prodávajícího jsou Kupujícímu k dispozici na internetových stránkách: http://www.etrzby.cz/cs/zakladni-informacepro-zakazniky.

10. Ochrana osobních údajů, obchodní sdělení a ukládání cookies

10.1 Veškeré potřebné informace o ochraně osobních údajů (včetně obchodních sdělení a cookies) ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES jsou dostupné zde https://www.one2onediet.cz/ochrana-osobnich-udaju.

11. Rozhodné právo a řešení sporů

11.1 Vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právem České republiky. Volbou práva podle předchozí věty není Kupující zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

11.2 Veškeré spory související se Smlouvou budou řešeny příslušným soudem České republiky.

11.3 V případě stížnosti se může Kupující bezplatně obrátit na email: objednavky@cwp.cz, kdy se s ním pracovník Prodávajícího pokusí jeho stížnost vyřešit.  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je rovněž příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Pro řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím je možné rovněž použít on-line platformu dostupnou na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

11.4 Kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Kupující souhlasí s tím, že Prodávající je oprávněn postoupit svá práva a pohledávky ze Smlouvy na třetí osobu.

12.2 Smlouva včetně Podmínek bude archivována Prodávajícím v elektronické podobě a nebude veřejně přístupná.

12.3 Kontakt na Prodávajícího je: objednavky@cwp.cz, telefon: +420734203746, adresa: Průmyslová 479, 252 61 Jeneč.

12.4 Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 9. 2021. 

V Jenči dne 1. 9. 2021 

 

 

Objednejte se na nezávaznou vstupní konzultaci zdarma ještě dnes!

Dohodněte si nezávaznou konzultaci zdarma ještě dnes!

Mám zájem o konzultaci

Dohodněte si nezávaznou
konzultaci zdarma