Ochrana osobních údajů

Pravidla ochrany osobních údajů pro internetové stránky one2onediet.cz.

1. Definice

1.1 Pro účely těchto pravidel ochrany osobních údajů mají níže uvedené pojmy následující význam:

1.1.1 “GDPR” - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů;

1.1.2 “Internetové stránky” - internetové stránky dostupné na one2onediet.cz;

1.1.3 “Občanský zákoník” - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

1.1.4 “Objednávka“ - proces umožňující online objednání zboží na internetové adrese: one2onediet.cz /jidlo-a-produkty;

1.1.5 “Pravidla” - tato pravidla ochrany osobních údajů;

1.1.6 “Přihláška” - vyplnění a odeslání registračního formuláře určeného k přihlášení Subjektu ke konzultaci k vybranému odbornému poradci spolupracujícím se Správcem (viz. čl. 6.1.1 Podmínek) a zasílání obchodních sdělení;

1.1.7 “Registrace” - vyplnění a odeslání registračního formuláře při první návštěvě Internetových stránek, díky čemuž Subjekt získá možnost objednávat Zboží online prostřednictvím Objednávky; 

1.1.8 “Správce” - v souladu s čl. 4 bod 7 GDPR - CWP výživové poradenství s.r.o., se sídlem Průmyslová 479, 252 61 Jeneč, IČ: 24231371, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 200621, email: oou@cwp.cz;

1.1.9 “Subjekt” - identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba ve smyslu GDPR, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány Správcem (návštěvník internetové stránky one2onediet.cz);

1.1.10 “Zákon o elektronických komunikacích” - zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění;

1.1.11 “Zákon o informační společnosti” - zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění; a

1.1.12 “Zboží” - zboží (movité věci) nabízení k prodeji Subjektu po dokončení Registrace prostřednictvím Objednávky.

2. Úvodní ustanovení

2.1 Pravidla vás informují o způsobu a rozsahu zpracovávání vašich osobních údajů a o vašich právech.

2.2 Jako Správce zpracováváme pouze přesné osobní údaje, které jsme získali v souladu s GDPR, přičemž tyto osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme výhradně podle Pravidel v souladu s GDPR. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze zákonným a transparentním způsobem při dodržení podmínky minimalizace osobních údajů v nezbytném rozsahu ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

2.3 Veškeré osobní údaje zpracováváme strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů. 

2.4 Při zpracování vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování nebo profilování ve smyslu čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR. 

2.5 Vaše osobní údaje nezpracováváme pro účely vědeckého nebo historického výzkumu.

2.6 V souvislosti s ochranou osobních údajů naše společnost pověřila Mgr. Martina Chocholouška, email: poverenec@cwp.cz, jako pověřence pro ochranu osobních údajů.

3. Jaké osobní údaje zpracováváme

3.1 Zpracováváme výhradně osobní údaje, které od Vás jako Subjektů získáme prostřednictvím Přihlášky, Registrace a užívání Internetových stránek, a to:

3.1.1 vyplněním a odesláním Přihlášky;

3.1.2 vyplněním a odeslání Registrace;

3.1.3 odesláním objednávky Zboží prostřednictvím Objednávky; 

3.1.4 vyplněním e-mailu do kolonky žádosti o zasílání newsletteru (obchodních sdělení) Správce; a

3.1.5 účastí v soutěži nebo jiné marketingové akci Správce.

3.2 Zpracováváme následující osobní údaje:

3.2.1 jméno a příjmení;

3.2.2 telefonní číslo;

3.2.3 e-mailová adresa;

3.2.4 adresa pobytu (bydliště);

3.2.5 číslo bankovního účtu; a

3.2.6 IP adresa.

4. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme

4.1 Osobní údaje zpracováváme pro následujícími účely:

4.1.1 plnění smluvního vztahu – za tímto účelem vyžadujeme (i) jméno a příjmení, (ii) telefonní číslo, adresu pobytu, (iii) e-mailovou adresu a (iv) číslo bankovního účtu;

4.1.2 statistické účely pro zlepšení našich služeb - za tímto účelem zpracováváme (i) údaje o návštěvnosti Internetových stránek, (ii) čas strávený na Internetových stránkách, (iii) typ zařízení Subjektu a (iv) IP adresu;

4.1.3 zasílání obchodních sdělení a nabídka našich produktů či služeb (newsletter) – za tímto účelem zpracováváme (i) e-mailovou adresu, (ii) historii objednávek Zboží a (iii) jméno a příjmení;

4.1.4 naše oprávněné zájmy Správce - zpracování v nezbytně nutném rozsahu za účelem zajištění naší účinné obhajoby, naší evidence, zkvalitňování našich služeb, našeho přímého marketingu (ve vztahu k našim zákazníkům) a důvodné ochrany našich zájmů (ochrana proti podvodům a útokům na technické řešení Internetových stránek); 

4.1.5 plnění zákonných povinností - některé vaše osobní údaje budeme potřebovat pro daňové a účetní účely, kdy jsme povinni tyto poskytovat orgánům veřejné moci; a

4.1.6 nabídka osobní konzultace ze strany odborného poradce spolupracujícího s námi jako Správcem v rámci konceptu The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan (viz. čl. 6.1.1 Podmínek) - po dokončení Registrace vám vámi vybraný poradce zavolá na vaše telefonní číslo a nabídne vám bezplatnou konzultaci v rámci konceptu The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan a pomoc či radu ohledně našich produktů.

5. Doba, po kterou budeme osobní údaje uchovávat

5.1 Osobní údaje zpracovávané za účely dle čl. 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.6 Pravidel uchováváme po dobu čtyř (4) let od realizace (dokončení) poslední části smluvního vztahu, nevyžaduje-li právní předpis delší uchování.

5.2 Osobní údaje zpracovávané za účely dle čl. 4.1.3 Pravidel uchováváme, dokud nám nesdělíte, že s tímto způsobe zpracování nesouhlasíte, nebo se neodhlásíte z odběru newsletteru prostřednictvím odkazu obsaženém v obdrženém emailu.

5.3 Osobní údaje zpracovávané za účely dle čl. 4.1.4 Pravidel uchováváme po dobu čtyř (4) let od uplynutí záruční doby na Zboží nebo skončení příslušného smluvního vztahu mezi Subjektem a Správcem, kdy se tato lhůta v případě sporu (soudního i mimosoudního) přiměřeně prodlouží.

5.4 Osobní údaje zpracovávané za účely dle čl. 4.1.5 Pravidel uchováváme po dobu deseti (10) let od doby jejich získání.

5.5  Po skončení doby uchování (retenční doby) osobní údaje zlikvidujeme.

6. Kdo pro nás osobní údaje zpracovává

6.1 Osobní údaje pro nás zpracovávají následující zpracovatelé:

6.1.1 naši odborní poradci, jejichž seznam je uveden na https://www.one2onediet.cz/poradci;

6.1.2 služeb umožňující provoz a fungování Internetových stránek - Apps Dev Team s.r.o. (IČ: 24701009) a Zásilkovna s.r.o. (IČ: 28408306);

6.1.3 provozovatel cloudového úložiště - Apps Dev Team s.r.o. (IČ: 24701009);

6.1.4 provozovatel e-mailové služby - Apps Dev Team s.r.o. (IČ: 24701009), Sparkpost (https://www.sparkpost.com/); 

6.1.5 provozovatel mailingové služby (rozesílání newsletterů) - https://mailchimp.com/ a https://ecomail.com/; a

6.1.6 Ing. Lukáš Vrána (výživa) IČ: 75518091, Jaroslava Poločková (účetnictví) IČ: 17462169.

6.2 Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU nebo mezinárodním organizacím.

7. Jak osobní údaje zabezpečujeme

7.1 Přijali jsme veškerá potřebná technická, organizační a bezpečnostní opatření k dostatečnému zabezpečení vašich osobních údajů s ohledem na jejich důvěrnost, integritu a dostupnost.

7.2 K osobním údajům mají přístup pouze osoby, které jsme k tomu pověřili.

8. Proč vám můžeme zasílat obchodní sdělení (newsletter)

8.1 Jsme vám oprávněni zasílat novinky a jiná obchodní sdělení související s Internetovými stránkami a Zbožím na vaši e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při vyplnění Přihlášky, Registrace, v objednávce Zboží nebo prostřednictvím které jste se přihlásili k odběru našeho newsletteru. Zasílání obchodních sdělení se řídí § 7 odst. 3 Zákona o informační společnosti. Další zasílání obchodních sdělení můžete samozřejmě kdykoli odmítnout – například kliknutím na odhlašovací odkaz v samotném emailovém obchodním sdělení.

9. Vaše práva jako Subjektů

9.1 Jelikož zpracováváme vaše osobní údaje, máte následující práva:

9.1.1 právo na přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR);

9.1.2 právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR);

9.1.3 právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR);

9.1.4 právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR);

9.1.5 právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR); a

9.1.6 právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 GDPR).

9.2 V případě žádosti o výmaz osobních údajů můžeme vaší žádosti vyhovět pouze v případě, kdy náš zájem Správce nebude převažovat nad vaším zájmem Subjektu.

9.3 Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas (pokud tento je zákonným důvodem zpracování) se zpracováním svých osobních údajů písemně nebo elektronicky na naši adresu nebo e-mail.

9.4 V případě důvodných pochybností o dodržování našich povinností Správce řádně zpracovávat vaše osobní údaje můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Případně se můžete obrátit i na příslušný soud.

10. Jak používáme soubory cookies

10.1 Soubory cookies se rozumí krátké textové soubory odeslané internetovou stránku a stažené vaším internetovým prohlížečem. Tyto soubory umožňuji internetovým stránkám zaznamenat informace o tom, že jste danou internetovou stránku navštívili a vaše uživatelské nastavení (např. jazyk). Díky takto získaným informacím se může internetová stránka přizpůsobit vaším preferencím a zlepšit tak uživatelskou zkušenost s jejím používáním.

10.2 Prosím vezměte na vědomí, že Internetové stránky soubory cookies používají. O tomto jsme povinni vás informovat v souladu s § 89 odst. 3 Zákona o elektronických komunikacích.

10.3 Soubory cookies používáme k získání údajů o chování návštěvníků Internetových stránek za účelem zlepšení našich služeb. Internetové stránky je současně možné prohlížet i v režimu, kdy některé nebo všechny soubory cookies nebudou povoleny. Tento režim je možné aktivovat odpovídajícím nastavením vašeho internetového prohlížeče. Případným zablokováním cookies nezbytných pro řádný chod Internetových stránek však může dojít k narušení jejich funkčnosti.

10.4 Cookies využíváme za účelem personalizace obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních sítí a analýzy návštěvnosti Internetových stránek. Tyto informace pak sdílíme s našimi obchodními partnery. Cookies se v uvedeném rozsahu zpracovávají na základě vašeho souhlasu, který představuje nastavení vašeho internetového prohlížeče a prohlížení Internetových stránek. Souhlas s užitím cookies můžete kdykoli odvolat pomocí změny nastavení vašeho internetového prohlížeče. Níže uvádíme naše obchodními partnery, s nimiž informace sdílíme:

10.4.1 Google;

10.4.2 Facebook;

10.4.3 Twitter;

10.4.4 Instagram;

10.4.5 naši odborní poradci, jejichž seznam je uveden na https://www.one2onediet.cz/poradci;

10.4.6 Seznam.cz; a

10.4.7 KNOWMEDIA s.r.o., sídlem Rybalkova 375/59, Vršovice, 101 00 Praha 10, který pro nás nastavuje reklamní systémy a zpracovává cookies.

10.5 Na Internetových stránkách používáme následující soubory cookies:

10.5.1 Dočasné soubory cookies - jedná se o dočasné soubory, které umožňují monitorovat aktivitu Subjektů na Internetových stránkách a po zavření okna internetové prohlížeče jsou smazány. 

10.5.2 Trvalé soubory cookies - jedná se o trvalé soubory, které vás umožňují identifikovat při opakovaném prohlížení Internetových stránek a zlepšují tak vaši uživatelskou zkušenost, protože se Internetové stránky přizpůsobí vašim preferencím. Tyto cookie soubory lze kdykoli smazat v nastavení vašeho internetového prohlížeče.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Používáním Internetových stránek, dokončením Přihlášky, Registrace a/nebo učiněním objednávky Zboží potvrzujete, že jste se s Pravidly řádně seznámili a nemáte k nim výhrad.

11.2 Pravidla mohou být předmětem jednostranných změn Správce. Na Internetových stránkách bude vždy uvedena aktuální verze Pravidel. O případných změnách Pravidel vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu.

Účinnost Pravidel nastává dnem 1. 9. 2021

Objednejte se na nezávaznou vstupní konzultaci zdarma ještě dnes!

Dohodněte si nezávaznou konzultaci zdarma ještě dnes!

Mám zájem o konzultaci

Dohodněte si nezávaznou
konzultaci zdarma

Nepodařilo se odeslat formulář.
1Vyplňte formulář
2Zavoláme vám
3Setkáte se s poradcem

Používáte zastaralý prohlížeč. Můžete si jej aktualizovat na této stránce.